W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.

Regulamin

 • Regulamin
 • Serwisu superbad.co.uk

 • I. DEFINICJE
 • 1.1. Określenia, użyte w Regulaminie, posiadają następujące znaczenia:
 • 1.1.1. Awaria - stan Usługi, który uniemożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usługi. Awarią nie jest sytuacja, w której brak możliwości korzystania z Usługi jest związany z okresowym zawieszeniem lub przerwą w świadczeniu Usługi dozwolonej w ramach Regulaminu, jest wynikiem naruszenia Regulaminu przez Użytkownika lub jest wynikiem działania Siły Wyższej lub która wystąpiła w infrastrukturze telekomunikacyjnej, z której korzysta Użytkownik.
 • 1.1.2. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych i/lub znaków specjalnych, ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika,
 • 1.1.3. Kod Embed - kod pochodzący z zewnętrznych serwisów internetowych, który pozwala na wyświetlenie treści dostarczanych przez zewnętrzny serwis.
 • 1.1.4 Komentarz – podstawowa forma wypowiedzi Użytkownika w Serwisie na temat Treści.
 • 1.1.5. Konto Użytkownika (Konto, profil) - konto, do którego dostęp Użytkownika możliwy jest wyłącznie po dokonaniu przez niego jednorazowej Rejestracji oraz każdorazowym podaniu Nazwy Użytkownika i Hasła, za pośrednictwem którego Użytkownik dokonuje zamieszczenia odniesienia (linku) do Treści; Konto zawierać może inne informacje o Użytkowniku, stosownie do oferowanej w danym czasie funkcjonalności Serwisu. Zmiana danych w ramach Konta Użytkownika (w tym w zakresie umieszczonych w Serwisie plików) możliwa jest po uprzednim zalogowaniu się przez Użytkownika na Konto (wymagana Nazwa Użytkownika i Hasło).
 • 1.1.6. Linki URL - odniesienia do adresów URL zewnętrznych serwisów.
 • 1.1.7. Nazwa Użytkownika (login) - ciąg znaków alfanumerycznych i/lub znaków specjalnych, ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika
 • 1.1.8. Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta Użytkownika, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Serwisu.
 • 1.1.9. Regulamin - niniejszy dokument Serwisu dostępny pod adresem: superbad.co.uk/regulamin.
 • 1.1.10. Serwis - serwis internetowy, który umożliwia Użytkownikom przechowywanie Treści, pod adresem superbad.co.uk, za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa.
 • 1.1.11. Strony - Usługodawca i Użytkownik.
 • 1.1.12. Siła Wyższa - zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym wobec Strony, niezależne od danej Strony, któremu Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.
 • 1.1.13. Treść (Treści) - treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, zdjęcia lub linki URL) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych publikowane i dodawanie przez Użytkowników Serwisu.
 • 1.1.14. Treści +18 - funkcjonalność służąca do oznaczania treści przeznaczonych dla Użytkowników powyżej 18 roku życia.
 • 1.1.15. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Stronami.
 • 1.1.16. Usługa - usługa hostingu świadczona przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Serwisu, która polega na zapewnieniu Użytkownikowi narzędzi teleinformatycznych celem przechowywania - w ramach Konta Użytkownika - zamieszczonych przez Użytkownika Treści.
 • 1.1.17. Usługodawca - superbad.co.uk.
 • 1.1.18. Użytkownik – osoba korzystająca z portalu bez względu na fakt, czy dokonała rejestracji w Portalu. Użytkownikiem może być osoba małoletnia, która ukończyła 13 rok życia (za zgodą przedstawiciela ustawowego) oraz osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

 • II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • 2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu, znajdującego się pod adresem superbad.co.uk oraz warunki korzystania z niego przez Użytkowników, w tym prawa i obowiązki Użytkowników.
 • 2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
 • o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 • 2.3. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych, a także elementy graficzne oraz teksty, które zostały udostępnione Użytkownikom przez Serwis, są własnością Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej.
 • 2.4. Korzystanie z Serwisu oraz z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu oznacza akceptację przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.
 • 2.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników, którzy spełnią określone warunki. Zastrzeżenie dotyczące możliwości skorzystania z wybranych usług będzie każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych Serwisu lub wysyłane drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres email.
 • 2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia Usługi za pośrednictwem Serwisu do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku Użytkownicy zostaną o powyższym powiadomieni.

 • III. ZAKRES I WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
 • 3.1. W ramach Serwisu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • 3.2. Zakres Usług, świadczonych przez Serwis, obejmuje przechowywanie przez Usługodawcę Treści które zostały zamieszczone przez Użytkownika.
 • 3.3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą odwiedzenia strony przez użytkownika, na czas nieokreślony.
 • 3.4. Korzystanie z Usługi możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
 • 3.5. Wymagania techniczne do korzystania z Serwisu
 • 3.5.1. Procesor 1 GHz, pamięć 512 MB, system operacyjny Windows z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Flash, apletów Java, Adobe Acrobat Reader oraz programami dekompresującymi.
 • 3.5.2. Zastosowania jednej z przeglądarek tj. Google Chrome 7.0, Firefox 3.0, Opera 10.0, Microsoft Internet Explorer 8.0. lub nowszych z włączona obsługa ActiveXPlayer, zaktualizowanym komponentem DRM, z włączoną obsługą plików cookie.
 • 3.5.3. Stabilne łącze o minimalnej przepustowości 128KB/s (1M). Do filmów w podwyższonej jakości (HD) zalecane 256KB/s (2M).
 • 3.5.4. Strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1280x800.
 • 3.6. Użytkownik, w ramach korzystania z serwisu, może założyć Konto poprzez dokonanie Rejestracji w Serwisie.
 • 3.6.1. W trakcie Rejestracji Użytkownik dokonuje czynności, na które składa się:
 • a) potwierdzenie, że zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz że akceptuje on jego postanowienia,
 • b) wypełnienie formularza dostępnego na stronie Serwisu,
 • c) podanie Nazwy, Hasła oraz Adresu e-mail Użytkownika, który wymaga potwierdzenia poprzez naciśnięcie na link (odniesienie) zawarty w treści wiadomości wysłanej pod ten adres przez Usługodawcę,
 • d) uzyskanie dostępu do Konta Użytkownika z wykorzystaniem Nazwy Użytkownika oraz Hasła.
 • 3.6.2. Wraz z dokonaniem Rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika, który jest każdorazowo zapewniany przez Usługodawcę po wpisaniu przez Użytkownika Hasła i Nazwy Użytkownika.
 • 3.6.3. W trakcie Rejestracji, jak również podczas korzystania z Usługi, Użytkownik zobowiązany jest do:
 • a) podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich,
 • b) aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Aktualizacji danych dokonuje się w ramach Konta Użytkownika,
 • c) zachowania w tajemnicy Hasła oraz nieudostępniania go innym osobom.
 • 3.6.4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wybór Nazwy Użytkownika oraz Hasła, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem Nazwy Użytkownika i Hasła. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego Hasła.
 • 3.7. Każda ze stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem Umowy. Nie istnieje minimalny okres wypowiedzenia.
 • 3.8. Usługodawca, chcąc rozwiązać Umowę, może zablokować IP Użytkownika celem ograniczenia dostępu do serwisu lub usunąć Konto Użytkownika.
 • 3.9. Użytkownik chcąc wypowiedzieć umowę, może samodzielnie usunąć swoje Konto lub wysłać dyspozycję, na adres email Usługodawcy, zablokowania jego IP.
 • 3.10. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
 • 3.11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.
 • 3.12. W przypadku świadczenia Usługi Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Usługi Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usługi za pośrednictwem Serwisu.
 • 3.13. Usługodawca nie moderuje Treści oraz Komentarzy umieszczonych przez Użytkowników w ramach Serwisu.

 • IV. PRAWA AUTORSKIE DO ZAMIESZCZANYCH TREŚCI ORAZ ZGŁOSZENIE NARUSZENIA
 • 4.1. Użytkownik oświadcza, że:
 • a) umieszczane przez niego Treści, linki URL oraz kody embed do zewnętrznych serwisów w Serwisie superbad.co.uk są wolne od wad (fizycznych i prawnych) oraz roszczeń osób trzecich oraz że dysponuje wszelkimi prawami do umieszczania takich danych, w szczególności autorskimi prawami majątkowymi oraz prawami pokrewnymi do Treści stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawami wyłącznymi w zakresie własności przemysłowej, prawami w zakresie wykorzystywania wizerunku artystów wykonawców oraz prawami do oznaczania tytułami ww. utworów składających się na Treści oraz nazwiskami lub nazwami artystów wykonawców lub ich zespołów.
 • b) dane nie zawierają wirusów, oprogramowania typu adware, spyware, ani żadnego innego szkodliwego oprogramowania, ani żadnych treści czy plików, pozwalających uzyskać dostęp do treści poza Serwisem, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich;
 • c) dane nie zawierają żadnych materiałów reklamowych, promocyjnych ani ofert handlowych,
 • d) zobowiązuje się do oznaczania Treści + 18 informacją, iż są przeznaczone wyłącznie dla Użytkowników powyżej 18 roku życia, w razie umieszczania takich treści w ramach Serwisu.
 • 4.2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu zamieszczenia w ramach Serwisu odniesień do Treści, Komentarzy, linków URL do zewnętrznych serwisów internetowych, kodów embed, jak również za ich charakter. Nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw wyłącznych osób trzecich (m.in. autorskich praw majątkowych), a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa.
 • 4.3. W szczególności zabronione jest zamieszczanie w ramach Serwisu odniesień do Treści, Komentarzy, linków URL oraz kodów embed które:
 • a) byłyby zamieszczane w ramach Serwisu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich oraz renomy Usługodawcy;
 • b) byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe;
 • c) naruszałyby jakiekolwiek prawa osób trzecich, a w szczególności prawa pozostałych Użytkowników Serwisu;
 • d) naruszałyby prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
 • e) naruszałyby w inny sposób postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierały treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia
 • religijne).
 • 4.4. W przypadku powzięcia przez Użytkownika lub osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w ramach Serwisu Treści, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich (m.in. autorskie prawa majątkowe) oraz przepisów obowiązującego prawa, Użytkownik lub osoba trzecia powinna niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Serwisem pod adresem [email protected]
 • 4.5. W treści Zgłoszenia naruszenia, o którym mowa w 4.4 powyżej należy podać co najmniej dane podmiotu dokonującego ww. zgłoszenia, określić charakter naruszenia oraz wskazać Treści, Komentarze lub Nazwę Użytkownika, których dane Zgłoszenie naruszenia ma dotyczyć w sposób możliwy na ich identyfikację w ramach Serwisu.
 • 4.6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za charakter zamieszczanych przez Użytkowników odniesień do Treści, Komentarzy, linków URL, kodów embed. Nie dokonuje również ich bieżącej weryfikacji pod kątem zgodności z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa. Czynności w zakresie weryfikacji charakteru prawnego Treści, Komentarzy , linków URL, kodów embed podejmowane są przez Usługodawcę dopiero wraz z otrzymaniem prawidłowo wypełnionego Zgłoszenia naruszenia.
 • 4.7. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że dany Użytkownik dokonał zamieszczenia w ramach Serwisu Treści, Komentarzy, linków URL, kodów embed niezgodnych z postanowieniami Regulaminu jest on uprawniony do niezwłocznego:
 • a) usunięcia odniesienia do Treści, Komentarzy,linków URL, kodów embed, których dotyczyło Zgłoszenie naruszenia i/lub
 • b) usunięcia Konta Użytkownika, którego dotyczyło Zgłoszenie naruszenia oraz
 • c) uniemożliwienia Użytkownikowi, którego dotyczy Zgłoszenie naruszenia dokonania ponownej Rejestracji lub
 • d) zablokowania IP Użytkownika, którego dotyczyło Zgłoszenie naruszenia oraz
 • e) uniemożliwienia Użytkownikowi, którego dotyczy Zgłoszenie naruszenia korzystania z sewisu
 • f) uniemożliwienia Użytkownikowi, którego dotyczy Zgłoszenie naruszenia ponownego zawarcia
 • Treści, Komentarza, linków URL, kodów embed w ramach Serwisu.
 • 4.8. Użytkownik, poprzez zamieszczenie w ramach Serwisu odniesienia do Treści, wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie ich przez pozostałych Użytkowników, w zakresie ich dozwolonego użytku osobistego.
 • 4.9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych odniesień do Treści, Komentarzy, linków URL, kodów embed oraz ich usuwania, co do których, opierając się na własnych źródłach lub opierając się na doniesieniach Użytkowników bądź innych osób lub organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub stanowić uszczerbek dla dobrego imienia Serwisu. Niemniej jednak każdy Użytkownik powinien mieć na względzie, że Usługodawca nie prowadzi kontroli odniesień do Treści i Komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników w ramach Serwisu.
 • 4.10. Użytkownik nie jest uprawniony do zamieszczania w ramach Serwisu danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej. Użytkownik oświadcza, iż osoby, których wizerunek zamieścił w Serwisie udzieliły mu na to odpowiedniego zezwolenia.
 • 4.11. Użytkownik oświadcza, że zamieszczenie oraz udostępnienie w ramach Serwisu danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą.
 • 4.12. Użytkownik, zamieszczając w ramach Serwisu dane, wizerunek lub inne Treści, wyraża
 • zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę.
 • 4.13. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie na stronach dostępnych dla innych użytkowników Treści, wyłącznie w zakresie, w jakim stanowią one element całości obrazu (tzw. screenshot) dostępnej dla wszystkich innych Użytkowników strony Serwisu, do udostępniania lub publikacji, wyłącznie jako fragment całości obrazu strony Serwisu, w Internecie oraz w materiałach
 • promocyjnych dotyczących Serwisu w Internecie, w prasie oraz w telewizji, a także ich rozpowszechniania za pomocą sieci telekomunikacyjnych, w celu informacji o działaniu Serwisu i promocji jego działalności, w sposób nienaruszający dóbr osobistych, w tym wizerunku Użytkownika.
 • 4.14. Treści, Komentarze, linki URL, kody embed zamieszczane przez Użytkowników w ramach Serwisu nie wyrażają poglądów Usługodawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.
 • 4.15. W przypadku gdy w wyniku zawarcia przez Użytkownika w ramach Serwisu odniesienia do Treści, Komentarzy, linków URL, kodów embed dojdzie do naruszenia przepisów obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich, w tym m.in. uprawnionych z tytułu autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych i praw własności przemysłowej przez Użytkownika lub Usługodawcę działającego w zaufaniu do oświadczeń Użytkownika złożonych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Użytkownik jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez Usługodawcę.
 • 4.16. W przypadku jeżeli Usługodawca zostanie zobowiązany - zgodnie z obowiązującym prawem - do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, kary lub grzywny w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa w 4.15. powyżej, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, kary lub grzywny. Użytkownik zobowiązany jest również niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich, o których mowa powyżej.

 • V. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
 • 5.1. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
 • 5.1.1. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • 5.1.2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub/i umieszczanie w Serwisie nie zamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie danych innych Użytkowników,
 • 5.1.3. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
 • 5.1.4. korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
 • 5.2. Dane IP i dat logowań Użytkownika nie użytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia.
 • 5.3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w ramach Serwisu przy pomocy ważnej Nazwy Użytkownika oraz Hasła.
 • 5.4. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności naruszenia zasad związanych z zamieszczaniem w Serwisie Treści.
 • 5.5. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu (blokując jego IP lub usuwając Konto), jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:
 • 5.5.1. zamieścił w ramach Serwisu Treści niezgodne z obowiązującym prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 • 5.5.2. dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Serwisu,
 • 5.5.3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub/i ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Usługodawcy.
 • 5.6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu, nie może korzystać z serwisu bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

 • VI. REKLAMACJE
 • 6.1. W trakcie korzystania z Usługi, Użytkownik zobowiązany jest:
 • 6.1.1. niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jakości Usługi,
 • 6.1.2. przestrzegać przepisów prawa oraz treści Regulaminu, a w szczególności nie dostarczać/ przekazywać treści zabronionych przez prawo.
 • 6.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Usługi Użytkownik może zgłaszać na adres: [email protected]
 • 6.4. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca umożliwia:
 • 6.4.1. uzyskiwanie informacji o Serwisie,
 • 6.4.2. przyjmowanie zgłoszeń usterek i Awarii
 • 6.4.3. pomoc w dokonywaniu przez Użytkownika Rejestracji,
 • 6.4.4. złożenie reklamacji.
 • 6.5. Użytkownikowi ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługa była nienależycie wykonana. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Użytkownika.
 • 6.6. Reklamacja może być złożona pisemnie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości.
 • 6.7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w dane Użytkownika, w zakresie koniecznym dla usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Serwisu.
 • 6.8. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.

 • VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 • 7.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanej za jego pośrednictwem Usługi.
 • 7.2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:
 • a) zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania z Usługi sprzętem komputerowym i systemem teleinformatycznym, a Serwisem,
 • b) działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne,
 • c) naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej, dóbr osobistych i innych praw związanych z transmitowaniem, udostępnianiem, publikowaniem, rozpowszechnianiem, przechowywaniem etc. określonych danych (w szczególności Plików), jak też za naruszenie przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
 • 7.4. Usługodawca podejmuje wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu oraz świadczonych usług nie ponosi jednak odpowiedzialności za:
 • 7.4.1. utratę Treści spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy oraz
 • 7.4.2. za treść reklam zamieszczanych w Serwisie przez podmioty trzecie, a także sposób, w jaki publikowane Treści będą wykorzystywane przez Użytkowników.
 • 7.4.3. za poprawne funkcjonowanie odnośników do Treści i poprawności ich opisów
 • 7.4.4. za jakość obrazu
 • 7.4.5. monitorowanie transakcji zawartych pomiędzy klientem, a dostawcami produktów lub usług podmiotów trzecich wraz z nabyciem produktu lub usługi przez dowolne elementy pośrednie lub środowisko.
 • 7.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu z powodu Siły Wyższej. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w
 • Serwisie w dowolnym momencie, z jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej Serwisu w przypadku, gdy nie naruszy to praw Użytkownika.

 • VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE
 • 8.1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu prowadzenia Serwisu, w szczególności zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu, jak również w celu umożliwienia świadczenia Użytkownikom Usługi oferowanej w ramach Serwisu.
 • 8.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.
 • 8.3. Dane dotyczące Użytkownika, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu, a następnie zostaną usunięte z systemu.
 • 8.4.1. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników, niezbędne do realizacji Usług:
 • a) imię i nazwisko,
 • b) numer ewidencyjny PESEL lub numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • c) adres zameldowania/zamieszkania,
 • d) adres do korespondencji,
 • e) dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego,
 • f) adres elektroniczny,
 • g) nr IP,
 • h) nr rachunku bankowego.
 • 8.4.2. Dane, o których mowa w pkt 8.4.1. powyżej, będą przetwarzane, o ile zostaną podane w procesie Rejestracji w adresie e-mail lub nazwie użytkownika bądź też w jakikolwiek inny sposób uwidocznione przez Użytkownika w ramach Serwisu, natomiast wszystkie dane o których mowa w pkt 8.4.1. wyżej mogą być przetwarzane w związku z wykupieniem usługi „premium”. Jednocześnie Użytkownik oświadcza, iż w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dane przez niego przekazane są prawdziwe i dotyczą jego osoby.
 • 8.4.3. Podawanie swoich danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 • 8.5. Podanie danych osobowych może być konieczne, aby móc skorzystać z niektórych funkcjonalności Serwisu, w szczególności w przypadku chęci wzięcia udziału przez Użytkownika w
 • konkursie lub ankiecie organizowanych w ramach Serwisu, jak też w przypadku wykupienia usługi „premium”.
 • 8.6. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu udostępniania, utrzymywania i świadczenia Usług, w celu marketingu swoich Usług, jak też w innych prawnie dopuszczalnych celach.
 • 8.7. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Usługodawcy. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach Użytkownik traci możliwość korzystania z nich.
 • 8.8. Usługodawca informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Usługodawca informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika i czasu połączenia Użytkownika z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 • 8.8.1. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają zidentyfikowanie komputera Użytkownika, w celu zapewnienia, że jego Konto Użytkownika jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawną Nazwę Użytkownika i przyporządkowane mu Hasło. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę Użytkownika na stosowanie przez Serwis plików "cookies".
 • 8.8.2. Oprogramowanie "cookies" nie służy ustalaniu danych osobowych Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana jego tożsamość. Pliki "cookies" służą w szczególności ustalaniu i zapamiętywaniu preferencji Użytkownika w celu dostosowania zawartości Serwisu do tych preferencji, dostarczają dane statystyczne o ruchu Użytkowników, rozpoznają urządzenia Użytkowników, ich lokalizację, pozwalają na zapewnienie, że Konto Użytkownika jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawną Nazwę Użytkownika i przyporządkowane mu Hasło, pozwalają wyświetlać strony internetowe w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb Użytkowników, dzięki nim możliwe jest zapamiętywanie ustawień wybranych przez Użytkowników i personalizacja interfejsu, a także poprawienie konfiguracji określonych funkcjonalności Serwisu oraz optymalizację Usług świadczonych poprzez Serwis.
 • 8.8.3. Pliki "cookies" nie są szkodliwe dla urządzenia końcowego Użytkownika i nie powodują zmian konfiguracyjnych na tych urządzeniach i na zainstalowanym na nich oprogramowaniu. Użytkownik może w każdej chwili skonfigurować przeglądarkę tak, aby uniemożliwić przechowywanie plików
 • "cookies" na dysku komputera. Szczegółowe informacje w tym zakresie są przekazywane przez dostarczycieli przeglądarek, zazwyczaj w zakładce "opcje internetowe" lub podobnej.
 • 8.8.4. Stosowna zmiana w przeglądarce w zakresie plików "cookies" może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu lub z Serwisu jako takiego. Usługodawca w zakresie dopuszczalnym przez prawo nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie i obsługę plików "cookies" na innych stronach internetowych, do których odsyłają linki umieszczone w ramach Serwisu.
 • 8.9. Usługodawca informuje, że wskutek Rejestracji przez Użytkownika w Serwisie zgodnie z Regulaminem, dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji, a także dane umieszczone przez Użytkownika na stronach Serwisu po rejestracji będą udostępnione wszystkim osobom odwiedzającym stronę Serwisu. Na tej samej zasadzie zarejestrowany Użytkownik będzie miał dostęp do danych umieszczonych w Serwisie przez innych Użytkowników.
 • 8.10. Usługodawca zwraca uwagę, że przetwarzanie (w tym udostępnianie) przez Użytkownika w Serwisie danych osobowych innych osób, niestanowiące przetwarzania wyłącznie w celach osobistych lub domowych, może wiązać się z obowiązkiem spełnienia przez Użytkownika obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych.
 • 8.11. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, wizerunek, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 • 8.12. Użytkownik nie może ani w toku Rejestracji, ani korzystając z jakiejkolwiek funkcjonalności Serwisu podawać danych osobowych innych Użytkowników lub osób trzecich nie będących Użytkownikami, w szczególności Użytkownik nie może umieszczać danych osobowych innych Użytkowników lub osób trzecich w nazwie Treści lub w Komentarzach. W razie naruszenia powyższego obowiązku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu, w szczególności względem podmiotów, których dane osobowe umieścił Użytkownik. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, wizerunek, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem, iż posiada zgodę uprawnionego na upublicznienie dotyczących go danych osobowych.
 • 8.13. Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Usługodawcy na konto [email protected]
 • 8.14. Jednocześnie Usługodawca oświadcza, że stosowane przy ochronie Serwisu nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont i dostępu do danych i Treści służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.
 • 8.15. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Użytkowników Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu, chyba że uzyska zgodę od tych Użytkowników na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.
 • 8.16. Usługodawca oświadcza i zapewnia, iż dane osobowe Użytkowników są:
 • - przetwarzane zgodnie z prawem,
 • - zbierane dla oznaczonych i zgodnych z prawem celów i co do zasady nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • - merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku co celów, w jakich są przetwarzane,
 • - przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 • 8.17. Użytkownicy mają bezwzględny obowiązek przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.
 • 8.18. Usługodawca może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych, na co Użytkownik wyraża zgodę.

 • IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • 9.1. Usługodawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usługi w Serwisie w stosunku do wszystkich lub niektórych Użytkowników oraz ich Kont w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.
 • 9.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Serwisu bez podania przyczyn.
 • 9.3. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, w szczególności zamieszczenia Treści o charakterze niedozwolonym czyli sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu.
 • 9.4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 • 9.5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 • 9.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie bez obowiązku uprzedniego powiadamiania użytkowników. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.
 • 9.7. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu w formie umożliwiającej zapoznanie się z nim oraz jego archiwizację.
 • 9.8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.11.2016 r.